KIK avab projektide taotlusvooru kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks arenguriikides

28.06.2018

Toetust antakse „Riigi eelarvestrateegia 2018–2021“ meetme „Eesti panus rahvusvahelisse kliimakoostöösse“ ja Keskkonnaministri määruse „Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ tegevuste elluviimiseks.   

Toetatakse tegevusi, mis aitavad arenguriikides kliimamuutusi leevendada ja kliimamuutuste mõjudega kohaneda.

Taotlusvooru eesmärk on Eestis välja töötatud rohetehnoloogia alaste teadmiste ja lahenduste viimine arenguriikidesse. Lahendus peab olema konkreetne, lähtuma sihtriigi vajadustest ja vastama meetme määrusele. Samuti toetatakse arenguriikide suutlikkuse ja võimekuse suurendamiseks vajalikke tegevusi. Projektide oodatavate tulemuste seos kliimamuutustega peab olema määratletav lähtudes OECD metoodikast (nn Rio markeritest).

Taotlusvooru sihtriikideks on kõik Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonis (edaspidi OECD) arenguabi saajaks määratletud riigid.

Toetuse andmisel eelistatakse:

Toetuse saamiseks esitatavate projektitaotluste kohased tegevused võivad olla muuhulgas järgnevates valdkondades:

Toetust võib taotleda:

Projektide maksimaalne kestus on 3 aastat.

Taotlusvooru eelarve on 600 000 eurot, mis sisaldab ka taotlusvooruga kaasnevaid Keskkonnainvesteeringute Keskuse halduskulusid.

Ühe projekti kohta on vähim toetus 30 000 eurot ja suurim toetus 200 000 eurot. Toetuse maksmisel kohaldatakse Euroopa Liidu riigiabi või vähese tähtsusega abi reegleid, kui need on asjakohased.

Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest. Omafinantseering peab moodustama vähemalt 10% abikõlblike kulude kogumaksumusest.  

Taotlusvooru täpsustatud tingimused, sealhulgas taotluste hindamiskriteeriumid ja hindamiskomisjoni töökorra, leiab meetmevooru käskkirjast. 

Taotlemine käib läbi E-toetuste keskkonna. Sisse tuleb logida ID-kaardiga. 

Toetust saab taotlustega alates 4. juulist kuni 27. augustini 2018. 

Vaata ka KIK kodulehte.