Depressiooni ravis on oluline roll nii innovatsioonil kui ka meeskonnatööl

4. novembril korraldas Tehnopoli juhitud Connected Health klaster koostöös Jansseni ja Therasynciga veebiseminari, kus keskendusime innovaatilistele lahendustele ning meeskonnatööle depressiooni ravis. Veebiseminari on võimalik järelkuulata ja -vaadata ülal olevas YouTube’i aknas.

Digilahenduste rakendumisel esinevad takistused

Tehnopoli tervisetehnoloogia valdkonna ja Connected Health klastri juht Piret Hirv ütles seminari avasõnas, et väga oluline roll on koostööl ja sellel, et uuenduslikke lahendusi arendavate ettevõtete ümber oleks toetav ökosüsteem. Tehnopolis on see ökosüsteem loodud klastri näol.

Vaimse tervise haiguste ravi tõhustamine algab patsiendi enda tahtest otsida abi ning läbi tugivõrgustiku/meeskonna leida oma muredele võimalikke lahendusi. Vähemtähtis pole ka riigi roll, sest ilma riigipoolse toeta pole võimalik uusi lahendusi turule tuua. Riik peab looma keskkonna, kus patsient tunneks end turvaliselt ja kus vajalikud teenused oleksid talle kättesaadavad. Riik on oma tegevustega näidanud, et vaimse tervise valdkond on oluline ja ettevõtetega soovitakse koostööd teha.

Takistustest rääkides sõnas Piret Hirv, et on mitmeid aspekte, mille tõttu ei pruugi digilahendused rakenduda. Esimene asi on kindlasti rahastuse küsimus – lahendusi on vaja hinnata ja valideerida, et lahendus ei teeks patsiendile mingil moel kahju, aga see võib olla kallis protsess. Teisalt ei ole erainvestorid valmis toetama ettevõtteid, mille ideed pole valideeritud. Teine suur takistus on see, et luuakse lahendus ja alles siis hakatakse otsima probleemi, mida sellega lahendada. „Kõigepealt tuleb kindlaks teha sihtrühma vajadus ja probleem ning alles siis hakata sinna peale otsima tehnoloogiaid,“ ütles Hirv.

Ministeeriumi põhitegevus hetkel suunatud KOVidele

Sotsiaalministeeriumist esines veebiseminaril vaimse tervise osakonna projektijuht Ingrid Ots-Vaik, kes andis ülevaate, millega vaimse tervise osakond hetkel tegeleb. Osakonna tegevuste aluseks on nii vaimse tervise roheline raamat (sai valitsuse heakskiidu 2021), erinevad ekspertarvamused, rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 ja heaolu arengukava 2020-2030, lisaks WHO vaimse tervise ja heaolu strateegia.

Ministeeriumi vaimse tervise osakonna rõhuasetused hetkel:

 • Liikumine tegevuste kavandamisel ennetuse suunas
 • Teenuste arendamine kogukonnatasandi ja madalama intensiivsusega teenuste suunas
 • Sekkumiste mõju hindamine ja kvaliteedi arendus
 • Vaimse tervise andmed ning seiramine

Juba lõppenud, käimasolevatest, aga ka planeeritavatest tegevustest rääkides tõi Ingrid Ots-Vaik välja järgmised verstapostid:

 • Vaimse tervise tegevuskava (valmib detsembris 2022)
 • Rahvastiku tervise uuring (valmis 2022 juuni)
 • Suitsiidse patsiendi käsitlus esmatasandi tervishoius uuring (2022)
 • Muudatused psühholoogilise ravi korralduses (jõustub 2023 sügisel)
 • Psühholoogide kutseaastate rahastamine (2022)
 • KOV vaimse tervise teenustoetus ja kogukonnapsühholoogi palgatoetus (tegutsevad selle nimel 2021 lõpust)
 • KOV võimestamise tegevused
 • Palliatiivravis vaimse tervise abi osutamise mudel (juuni 2023)
 • Ukraina kriis – vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toe korraldamine sõjapõgenikele (alates märtsist 2022)

Põhitegevus on hetkel suunatud KOVidele, et innustada neid vaimse tervise abi pakkuma, sest KOVid on sihtgrupile kõige lähemal.

Koostöös uuenduslike lahenduste suunas

Jansseni innovatsioonijuht Kairi Kontkar rääkis Tehnopoliga koostööd kirjeldades, et nii Jansseni kui Tehnopoli sooviks on panustada vaimse tervise ja depressiooni ravi valdkonna parendamisse Eestis. Kui koostöö pooleteise aasta eest algas, otsiti ka riigi tasandil innovaatilisi lahendusi, mis aitaks leevendada vaimse tervise valdkonna kitsaskohti.

Vaimse tervise rohelisest raamatust selgus, et suurimad probleemid valdkonnas olid vaimse tervise spetsialistide puudus, abivajajate arvu kasv (sh ka noorte hulgas) ja teenuste killustatus. Üheskoos asuti nii arstide kui patsientide vajadusi kaardistama. „Valisime välja kõige põletavamad probleemid, mille lahendamine digitehnoloogia abil annaks olulise arenguhüppe,“ rääkis Kairi Kontkar.

Üheks murekohaks, mis välja koorus, oli see, et ravimeeskonna osapoolte vahel puudub tõhus kommunikatsioon. Seda probleemi hakkaski lahendama Therasync, kelle missiooniks on saada rahvusvaheliselt parimaks juhtumikorralduse platvormiks vaimse tervise valdkonnas.

Therasync toob spetsialistid ja patsiendid ühele platvormile

Üldarst ja Therasynci tegevjuht Ann Leen Mahhov tegi ülevaate nende arendatava platvormi võimalustest ja plaanidest. Therasynci peamine eesmärk on lahendada depressiooni ravi killustatuse probleemi. „Praegu tegutseb iga spetsialist omasoodu, aga vaimne tervis on osa terviklikust käsitlusest. Vaimse tervise ravi peaks toimima meeskonnana, kes suhtleb omavahel aktiivselt,“ sõnas Ann Leen Mahhov.

Therasynci plussiks on see, et patsient ei pea igale ravimeeskonnaga liituvale spetsialistile oma lugu uuesti rääkima, sest kogu info on ühes kohas ja kõigile kättesaadav. Ka patsient ise saab platvormi kaudu oma raviteekonda jälgida. Therasync toob erinevate institutsioonide esindajad kokku ühele platvormile ja aitab hoida fookust patsiendil.

Tänaseks on Therasync läbinud piloodi faasi, mille raames nad said palju kasulikku tagasisidet. Piloodi ravimeeskonda olid kaasatud patsient, perearst, vaimse tervise õde, pereõde, psühhiaater ja terapeut. Kuuajane piloot viidi läbi nii Põhja- kui Lõuna-Eestis, et vaadata, kas piirkonniti esineb mingeid erisusi.

Piloodi tulemusel ütlesid meditsiini valdkonna esindajad, et platvorm andis väga hea tervikpildi patsiendi raviteekonnast, samuti toodi plussina välja see, et spetsialistid said üksteiselt nõu küsida. Ann Leen Mahhov sõnas, et piloot andis kinnitust, et kogu suhtlus ei saa toimuda ainult platvormil, vaid soovitakse suhelda ka näost-näkku. Üks patsient ütles tagasisides, et tema tundis esimest korda, et tal on tugi ja temast hoolitakse, samuti kiideti ülevaatlikkust. Patsiendi ja arsti kogemusi saab detailsemalt kuulata veebiseminari salvestusest (patsiendi kogemus algab 53:40 ja arsti oma 01:08:05).

Järgnevalt on plaanis hakata platvormi arendama ja kõike reaalajas läbi katsetama. Ann Leen Mahhov avaldas lootust, et 2023. aasta alguseks on platvorm valmis ja algavad reaalsed testimised. Sellega seoses otsib Therasync ka inimesi, kes sooviks panustada nende platvormi arendusse – oodatud on nii patsiendid, tervishoiu töötajad kui ka tugimeeskonna liikmed. Täpsema info leiab Therasynci kodulehelt.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol juhitav Connected Health klaster on Eesti suurim tervisetehnoloogia kogukond, mis koondab nii terviseteenuse osutajaid, tervisetehnoloogia ettevõtteid kui ka kõiki teisi valdkonna olulisi huvigruppe. Klastri abiga on võimalik teha siseriiklikke koostööprojekte ning eksportida tervisetehnoloogilisi lahendusi ka teistesse riikidesse. Klastri tegevusi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega