Edulood

Varasemalt teostatud innovatsiooniprogrammid on aidanud Tallinna Sadamal luua innovaatilisi tooteid ja teenuseid. Leidsime koos GlaxoSmithKline Eestiga uusi lahendusi tervishoius. Toetasime koos Tallinna Linnavalitsusega innovatsiooni hoolekandesüsteemis.

Traffest

 

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol korraldas ettevõttele Traffest OÜ innovatsioonipäeva, leidmaks unikaalseid lahendusi targa linna teenuste arendamiseks. Intelligentsete transpordisüsteemidega (ITS) tegeleva ettevõtte innovatsioonipäeva raames kaardistati ära linnaruumis olulised kitsaskohad, korjati ideid nende lahendamiseks ning töötati ärimudeli, tasuvuse ja prototüübi kallal – peamine fookus oli linnaruumi arendamisel nutikate lahendustega, et toetada keskkonda ja vähendada autode kasutamist. Tulemiks oli osalejate ja tellijate poolt koostöös arendatud ärilahendused ja nende esitlemine. Traffest sai innovatsioonipäeva raames rohkelt sisendit ja nõu, millistesse projektidesse ja programmidesse uusi äriideid esitada ning mis saab loodud lahendustest edasi.

 

Traffesti tegevjuht Viljar Nurme: „Ettevõttesiseste innovatsioonipäevade korraldamine on hindamatu väärtusega, kuna aitab strateegilistest eesmärkidest lähtuvalt leida uusi ärisuundi ning arendada ettevõtte innovatsioonivõimekust tervikuna.’’

 

Loe rohkem siit.

Eesti Energia

 

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol on koostöös Eesti Energiaga välja arendanud ärikiirendi programmi, mille raames on kolme aasta jooksul läbiviidud 6 ärikiirendit.

 

Kiirendite eesmärgiks on olnud uute toodete ja teenuste loomine; äriarenduse ja prototüüpide ehitamine ja ärimudeli kokku panemine; tulevikuenergia lahendused ja klientide keskkonnajalajälje vähendamine; tutvumine kliendikesksete teenuste arendamise praktikatega.

Kiirendi on väljatöötatud vastavalt kliendi vajadustele ning 10-päevane kiirendi on näidanud edukaid tulemusi –  ligi 50% lahendustest on turul aktiivsed ning saavutanud ka konkurentsieelise.

Kiirendi hõlmab üle 100 tunni intensiivset meeskonnatööd – klientidega valideerimist, arendussprinte, valdkonnapetsiifilisi koolitusi (k.a. juhtkonnale) ning mentorlust eriala ekspertidelt.

Kiirendi tulemusena on tekkinud ettevõtteülesed koostööd, loodud jätkuprogrammid küpsemate ideede elluviimiseks, läbi mille on jõutud parimate innovaatiliste lahendusteni energeetika valdkonnas.

 

Eesti Energia Enefit Idea Hubi juht Kadi Steinberg: ,,Koostöös Tehnopoliga korraldatud kiirendid on end tõestanud koostööformaat, mille oskuslik kasutamine ja arendamine võimaldab meil pakkuda väärtuslikku kogemust teenuste arendamisel ning ekspertide loovuse ja teadmiste ühendamisel jõuda meie jaoks oluliste lahendusteni, mille saame oma teenuste puhul reaalselt kasutusse võtta. Oleme kiirendi formaadi sisse töötanud ja samas seda pidevalt arendanud. Senised kuus edukat kiirendit näitavad, et koostöö, suhtlus, töövahendid ja mentorvõrgustik on väga heal tasemel ning alati ollakse valmis protsessis kaasa mõtlema ja seda arendama.’’

 

Täpsema ülevaate leiad artiklitest SIIN ja SIIN.

Elering

 

Tehnopol pakub klientidele tuge ka majasiseste lahenduste väljaarendamiseks. Koostöös Eleringiga ning hea arenduspartneri Thorgate’iga sai 8 nädala jooksul välja arendatud võrgusüsteemi automatiseeritud lahendus ehk andmebaas, et efektiivsemalt selekteerida välja võimsusi, mida arvestada elektrivõrgus.

Hansab

 

Hansab Group koostöös teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol korraldas esimese ettevõttesisese häkatoni, kus osalesid tiimid ka teistest Balti riikidest.

 

Eesmärk: kasvatada ettevõtte sisest innovatsiooni ning luua ambitsioonikas ärijuhtum ja valideerida oma ideed reaalsete klientidega – tervishoiu, andmehalduse, jaemüügi, parkimise ja ligipääsude reguleerimise ning farmaatsiatööstuse valdkondades.

Häkatonist võttis osa kuus Balti riikide tiimi, kokku üle 45 inimese. Esmaseks valideerimiseks oli tiimidesse kaasatud ka kliendivaade.

Momentum: 48h häkaton ning parimate äriideede edasiarendus. 

Tulemus: 4 edukat arendamises olevat eri valdkondade äriideed – Navigators (nutikas teeleidmine poodides), Sandbox (Hansabi seiresüsteemide arendus), HERS (kujundavad ümber haiglate traumapunktide ootejärjekordi), Entringo Lite (uurivad uusi võimalusi Entringo piletite parkimissüsteemi rakendamiseks).

 

Loe rohkem siit.

Johnson & Johnson

 

Tehnopoli juhitud Connected Health klastri ning Janssen Eesti (Johnson & Johnson Eesti) koosloome tulemusena korraldatud töötoad toovad innovatsiooni depressiooniravisse.

 

Koostööprojekti raames viidi läbi kolm ühepäevast töötuba, eesmärgiga leida innovaatilisi viise ja digilahendusi depressioonipatsiendi raviteekonna parendamiseks ning ravimeeskonna töö tõhustamiseks.

Töötubadesse panustasid erinevate valdkondade esindajad: esmatasand (perearstid, vaimse tervise õed); eriarstiabi (psühhiaatrid); sotsiaalvaldkond; patsientide esindajad ja riigi esindajad.

 

Töötubade järgselt kaasati projekti arenduspartnerid, kellega koos hakati looma lahendusi kõige olulisematele väljakutsetele depressiooniravi patsienditeekonna edendamiseks.

Koostööprojekti tulemusena suurendati eri osapoolte teadmist võimalikest digilahendustest depressiooniravi patsienditeekonna toetamiseks ning jagati olulisi mõtteid ja kitsaskohti olemasolevate lahenduste arendamiseks.

 

Koostöös depressiooniravi patsienditeekonna arendaja Therasync’iga arendati saadud töötubade sisendi põhjal välja toimib keskkond, et parendada ravimeeskonna ja patsiendi vahelist kommunikatsiooni, suurendada patsiendikeskset ravi ning toetada patsienti kogu tema raviteekonna jooksul.

Ettevõtte Therasync missiooniks on saada rahvusvaheliselt parimaks juhtumikorralduse platvormiks vaimse tervise valdkonnas.

 

Janssen Eesti innovatsioonijuht Kairi Kontkar: ,,Nii Jansseni kui ka Tehnopoli sooviks on panustada vaimse tervise ja depressiooni ravi valdkonna parendamisse Eestis. Valisime välja kõige põletavamad probleemid, mille lahendamine digitehnoloogia abil annaks olulise arenguhüppe.’’

 

Täiendavat infot saad siit.

Toimunud tegevuse kohta saad infot artiklitest SIIN, SIIN ja SIIN.

LTKH ja PERH

 

Tehnopol on pakkunud innovatsiooniteenuseid ka Eesti haiglatele (PERH ja LTKH), toetades haiglate arengut läbi innovatsiooni toetavate tegevuste – innovatsiooni kaardistamine; innovatsioonipäevad; tervisetehnoloogia iduettevõtete ja tegevusvaldkondade tutvustamine ja kontaktide loomine; teenusedisaini koolitus; võimalust osaleda rahvusvahelistes projektides Eesti tervishoiuvaldkonna arenguks (vaimse tervise digitaalne tugi ja KOK patsientide kaugmonitoorimine).

JCI Digital Innovation Days Hackathon

 

Novembris 2019 korraldas Tehnopol JCI Eesti tellimusel Eesti suurimat rahvusvahelist häkatoni, kuhu registreerus 250 osalejat 50+ riigist. Häkatoni eesmärgiks oli leida uusi digitaalseid lahendusi nii Eesti suurettevõtete poolt lahendamiseks toodud väljakutsetele kui osalejate endi poolt tuvastatud probleemipüstitustele erinevatest valdkondadest.

50 tunni jooksul aitasid 15 mentorit ja kaks koolitajat 16 meeskonnal välja töötada lahendusidee nende väljakutsele, sellele luua esmane prototüüp, selle abil lahendust valideerida ning töö tulemusi pitchimisvõsitlusel esitleda.

Häirekeskus

 

Tehnopol koostas ja viis läbi ühepäevase innovatsioonikoolituse Häirekeskuse arendusosakonnale eesmärgiga tutvustada erinevaid innovatsioonitüüpe ja -metoodikaid. Grupitööna arendati visiooni, milline on Häirekeskuse töö 10 aasta pärast –seda nii tehnoloogilist kui protsesside innovatsiooni silmas pidades.

Koolituspäeva tulemusena sai Häirekeskus rohkelt konkreetset sisendit koostamisel olevasse strateegiadokumenti.

Migraine Hack

 

Eesmärk: leida uudseid digilahendusi migreenipatsientidele oma haigusega paremini toimetulekuks

Momentum: 48h häkaton ja 6 kuud prototüüpide arendamist ja testimist

Tulemus: 3 uut lahendust on turul

 

43 häkkijat 10-st riigist töötasid 14 rahvusvahelise mentori toel välja kümme innovatiivset teenust, mis migreeniga elavatel patsientidel aitavad oma elu ning haigushooge paremini kontrolli alla hoida, juhtida ning leevendada.

 

Vaata lähemalt siit.

Tallinna Ettevõtlusamet

 

Projekti Smart-Up BSR raames viisime koostöös Tallinna linna Ettevõtlusametiga Tehnopoli poolt läbi kolmepäevase rahvusvahelise innovatsioonilaagri leidmaks lahendusi ameti poolt välja toodud 3 probleemile linnaruumi parema kasutuse, kogukonna kaasamise linnaruumi planeerimisse ning linna digiteenuste arendamise valdkondades.

Innovatsioonilaagri raames tutvuti probleemidega nende omanike selgitustel lähemalt ning osalevate meeskondade poolt töötati mentorite abiga välja seitse ideelahendust nende lahendamiseks.

Innovatsioonilaagri tulemusena on Tallinna Ettevõtlusamet teemad ja lahendused prioritiseerinud ning olulisemad neist kirjutamas sisse järgmisse Tallinna linna arengukavasse.

 

‘’Korraldasime Teaduspark Tehnopol tiimiga välisprojekti Smart-up Baltic Sea Region raames 3-päevase rahvusvahelise innovatsioonilaagri enam kui 90-le osalejale 10-st Läänemere-äärsest riigist, et leida ühiselt võimalikke lahendusi, kuidas linnaruumi atraktiivsemaks ja elanikele mugavamaks muuta ning tõsta elanike aktiivsust linnaruumi parendamisel. Hea meel oli tõdeda, et seni valdavalt iduettevõtete tekkele ja arengule suunatud arendusnädalavahetused on edukalt kohaldatavad ka avaliku sektori teenuste arendamiseks. Lisaks korraldajate ja juhendajate professionaalsele kogemusele rääkis Tehnopoli kui häkatonide korraldamiskoha kasuks kindlasti ka kohapeal kaasatav uuendusmeelne abiressurss.’’

(Tallinna Linnavalitsuse ettevõtluse arendamise osakonna juhataja Jaanus Vahesalu )

HIV Digital

 

Eesmärk: lahendada HIV-iga seotud väljakutseid

Momentum: 48h häkaton ja 10 kuud prototüüpide testimist

Tulemus: uued tooted ja teenused on turul

 

GlaxoSmithKline Eesti juhatuse liige Sirje Kõuts:

Meil oli soov panustada Eestis HIV olukorra parandamisse, aga teha seda uuenduslikul moel. Teaduspargi Tehnopol juhitud Connected Healthi klastriga koostööst sündis innovatsiooniprogramm HIVdigital, mille eesmärk oli algatada arutelu innovatsioonivõimalustest HIV valdkonnas, innustada uuenduslike lahendusideede genereerimist ning toetada neist parimate arendamist töötavateks ja kasulikeks rakendusteks. Programmi tulemusena tekkis kaks uut HIV valdkonna digilahendust ja neid arendavat start-up-ettevõtet. Diagnostic Matchi otsustustugi perearstidele aitab sekunditega üles leida HIV-testimist vajavad inimesed. Mobiilirakendus hINF muudab suhtluse HIV-positiivse patsiendi ja tema raviarsti vahel mugavamaks ning ajasäästlikumaks, asendades pea pooled visiidid digivisiitidega. Neil lahendustel on potentsiaali jõuda kasutusse nii Eestis kui ka mujal maailmas. Programmi suurimaks väärtuseks peame aga protsessi ennast, mis andis tõuke patsiendikesksete lahenduste väljatöötamiseks ja seda kõigi huvipoolte ühisel panustamisel.

Projekti kestvus: 11 kuud

Vaata lisaks  

Tallinna Sadam

 

Eesmärk: lahendada Tallinna Sadama kolme tegevusvaldkonna väljakutseid

Momentum: 1 innovatsioonipäev ja parimate lahenduste inkubatsioon

Tulemus: 3 lahendust on rakendamisel

 

ASi Tallinna Sadam juhatuse esimees Valdo Kalm:

Tehnopoli Startup Inkubaatori abiga korraldasime Tallinna Sadama töötajatele ja koostööpartneritele hackathon-stiilis innovatsioonipäeva, et uuendusmeelsust paremini meie töötajateni viia ning leida nutikaid lahendusi sadama ärivaldkondade arendamiseks. Kasutades startup-maailmas tuntud tehnikaid sündis kogenud mentorite juhendamisel seitse uudset ideed, millest kolm parimat kohe ka töösse rakendasime. Kogesime, et iduettevõtluses kasutatavaid parimaid praktikaid saab edukalt kasutada ka pika ajalooga, ent uuendusmeelses ettevõttes.

Projekti kestvus: Hackathon-stiilis ideepäev ja mentortugi väljatöötatud ideede edasiarendamisel

 

KOK Fookuses

 

Eesmärk: lahendada KOK-iga seotud väljakutseid

Momentum: 48h häkaton ja 6 kuud prototüüpide testimist

Tulemus: 3 uut toodet/teenust arendamisel

 

Connected Healt klastri innovatsioonivaldkonna juht Kitty Kubo:

KOK FOOKUSES programmiga otsiti uudseid lahendusi, kuidas KOKiga elavaid inimesi tõhusamalt üles leida ja nende ravi tulemuslikumalt korraldada.

KOK FOOKUSES programm aitas käivitada Eesti tervishoiu jaoks olulisi arendusi, millest on õppida ja kust on hea edasi liikuda.

Programmi innovatsioonifondist rahastati kolme lahendusidee prototüüpimist ja testimist. Arendusi viiakse ellu klinitsistide ja tehnoloogiaettevõtjate koostöös. Nendeks arendusteks on KOK nutika skriiningu ja SPG protsess esmatasandil (Järveotsa Perearstikeskus, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Dermtest ja Diagnostic Match), raske KOK haige kodumonitooringu teenus (Tartu Ülikooli Kopsukliinik, Cognuse, Quretec) ja pulmonoloogilise taastusravi eneseabi rakendus KOKi patsiendile (Tartu Ülikooli Kopsukliinik, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, MotionChart).

Innovatsioonile andsid hoogu GlaxoSmithKline, Novartis ja Boehringer Ingelheim.

Tallinna Sotsiaalamet

 

Eesmärk: lahendada sotsiaalhoolekandeteenusega seotud väljakutseid

Momentum: 1 innovatsiooniseminar

Tulemus: uued tooted ja teenused edasiarendamisel ESF konkursi ning linna hangete raames

 

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder:

„Sellised ideepäevad on väga olulised, kuna praktikuid ja ettevõtjaid ühiselt laua taha kutsudes saavad probleemid üksteisele selgemaks ja selle pinnalt on võimalik välja töötada vajalikke uusi lahendusi. Samuti on oluline, et sotsiaalteenuse juures ei unustataks kõige tähtsamat – inimest.“

Innovatsiooniga ei tegele mitte ainult startupid ja edukad suurettevõtted vaid üha rohkem mõtlevad ka erinevad avaliku sektori asutused, kuidas pakkuda inimestele paremaid teenuseid ning kuidas protsesse tõhusamaks ja mugavamaks muuta.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kutsel kohtusid Teaduspargi Tehnopol korraldatud ideepäeval sotsiaalhoolekande eksperdid ja tehnoloogiafirmad, et leida üheskoos uudseid lahedusi olulistele sotsiaalhoolekande igapäevatöös ettetulevatele probleemidele.

Ideede edasiarendamist jätkatakse peatselt avaneva ESF konkursi “Innovatiivsed lahendused sotsiaalhoolekande teenustes” ning linna arendusprojektide ja hangete raames.

 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega