Projektid

Connected Health klaster

Connected Health klaster on tervisega seotud osapoolte kogukond Eestis, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Connected Health klastris tegutsevad  tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinn Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud ja teised kasutajagruppide esindajad. CH on osa Euroopa Connected Health liidust ja ScanBalt võrgustikust.

 

Missioon: Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.

 

Visioon: Eesti on parim paik tervisetehnoloogia ettevõtete käivitamiseks ja arendamiseks 2020. aastal.

 

Juhtpartner: Tallinna Teaduspark Tehnopol

 

Connected Health klaster toetub kolmele tegevuseesmärgile:

 • Klastri globaalse nähtavuse ja klastri ettevõtete rahvusvahelise müügi suurendamine läbi koordineeritud ühisarendus-, turundus- ja müügitegevuste;
 • Skaleeritavate väärtuspõhiste toodete, teenuste tekkimisele metoodiline kaasaaitamine läbi arendajate ning vajaduspartnerite kokkuviimise ning vajalike testkeskkondade, IT infrastruktuuri initsieerimise;
 • Tervise valdkonna ettevõtjate ja töötajate juhtimis- ja müügivõimekuse kasvatamine ning panustamine spetsialistide koolitusse.

 

Connected Health klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames 600 000 EURO ulatuses.

Vaata lisaks www.connectedhealth.ee

IN-4-AHA

IN-4-AHA (“Innovation Networks for Scaling Active and Healthy Ageing”) projekt toetab innovaatiliste digilahenduste laiemat kasutuselevõttu kesk- ja vanemaealiste inimeste tervislikuma ja aktiivsema elustiili jaoks. Projekti tulemusena valmivad praktilised juhendid, mis toetavad innovatsiooni, aitavad uusi lahendusi rakendada, nende mõju hinnata ning investeeringuid kaasata.

 

Pea kahe miljoni eurose eelarvega IN-4-AHA projekti raames teevad koostööd üheksa partnerit kuuest Euroopa Liidu riigist. Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Horizon 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi grandiga nr 101017603.

 

Konsortsiumi partnerid:

 • Teadus- ja ärilinnak Tehnopol
 • EIT Health Scandinavian Regional Innovation Hub
 • Galician Health Cluster
 • Civitta Eesti
 • European Regional and Local Health Authorities ASBL
 • Foundation Praxis Centre for Policy Studies
 • Proud Engineers
 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences
 • Competence Centre on Active and Healthy Agening of University of Porto

 

Loe projekti tegemiste kohta loe lähemalt kodulehelt innovation4ageing.tehnopol.ee 

Healthy Boost

Healthy Boost (Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region – boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities) projekt ühendab endas 14 partnerit seitsmest Läänemere regiooni riigist. Projekti eesmärk on edendada Läänemere regiooni inimeste tervist läbi koostöö erinevate sektorite ning partneritega.

 

Projekti peamine eesmärk on tagada Läänemere regiooni jätkusuutlik areng ning selle regiooni inimeste sotsiaalne heaolu. Seda saavutatakse järgmiste põhiliste tegevustega:

 • koostöö arendamine ning kodanike kaasatus tervise- ja heaolupoliitika kujundamisse,
 • koostöö tõhustamine Läänemere regiooni riikide vahel, et tagada tervist ning heaolu arvestav integreeritud poliitika ning
 • uuendusmeelsuse edendamine Läänemere regiooni riikides, et tulla toime tervist ja heaolu puudutavate väljakutsetega.

 

Projekti peamiseks tulemiks on efektiivne koostöömudel, mis haarab kohaliku poliitika, linnaelanikud, MTÜ-d ning teised sektorid. Valmib töövahend, mis aitab hinnata linnade vajadusi, väärtusi, võimekust, motivatsiooni, soovi ning parimaid praktikaid mitmetasandilises koostöös tervise ja heaolu nimel. Projekti lõpuks vormistatakse projektimeeskonna poolt soovitused tervise ja heaolu edendamiseks linnapoliitikas, sealhulgas kirjeldatakse projektis osalenud asutuste kogemusi, mida teised linnad saavad soovi korral tervisepoliitika kujundamisel kasutada.

ProVaHealth

ProVahealth projekti eesmärgiks on kujundada Läänemere piirkonnas ühtne testkeskkond tervishoiuteenuste ja -toodete arendamiseks.

 

ProVaHealth pakub alustavatele, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele juurdepääsu tervisevaldkonna eluslaboritele ning võimalust oma toote või teenuse arendamiseks, kommertsialiseerimiseks ning vaideerimiseks kliendiga.

 

Projekti on kaasatud 14  Läänemere regiooni eluslaborit.

 

Projektipartnerid: 17 organisatsiooni kaheksast Läänemere regiooni riigist

 

Kestvus: 36 kuud (2017 – 2020)

 

Projekti eelarve: 3,022,842 €

 

ERF kaasrahastus: 2,353,386 €

 

Fond: Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020

 

Projekt on osa Euroopa Liidu Läänemere strateegia innovatsiooni prioriteetsest suunast “HealthRegion”.

 

Juhtpartner: Tallinna Teaduspark Tehnopol

 

Projektis toote/teenuse piiriüleses testimises osalenud Tehnopoli ettevõtted: Softcomply, Cognuse, Medihub.

 

Vaata lisaks

AI4Diag

Kestvus: 24 kuud 01.11.2018 – 31.10.2020

Partnerid: Eurobiomed (Prantsusmaa), Toscana Life Science Foundation (Itaalia), AraHealth (Hispaania), Tallinn Science Park Tehnopol (Eesti), Flanders.bio (Belgia)

Kogueelarve: 446 347 EUR, millest EU COSME programmi kaasrahastus 334 760 EUR

 

AI4Diag panustab haiguste ennetusse ja diagnostikameetodite arendamisse kombineerides tehisintellekti ja masinõppe lähenemist diagnostiliste tehnoloogiate arendamisel.

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega