Healthy Boost

Healthy Boost (Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region – boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities) projekt ühendab endas 14 partnerit seitsmest Läänemere regiooni riigist. Projekti eesmärk on edendada Läänemere regiooni inimeste tervist läbi koostöö erinevate sektorite ning partneritega.

Projekti peamine eesmärk on tagada Läänemere regiooni jätkusuutlik areng ning selle regiooni inimeste sotsiaalne heaolu. Seda saavutatakse järgmiste põhiliste tegevustega:

  • koostöö arendamine ning kodanike kaasatus tervise- ja heaolupoliitika kujundamisse,
  • koostöö tõhustamine Läänemere regiooni riikide vahel, et tagada tervist ning heaolu arvestav integreeritud poliitika ning
  • uuendusmeelsuse edendamine Läänemere regiooni riikides, et tulla toime tervist ja heaolu puudutavate väljakutsetega.

Projekti peamiseks tulemiks on efektiivne koostöömudel, mis haarab kohaliku poliitika, linnaelanikud, MTÜ-d ning teised sektorid. Valmib töövahend, mis aitab hinnata linnade vajadusi, väärtusi, võimekust, motivatsiooni, soovi ning parimaid praktikaid mitmetasandilises koostöös tervise ja heaolu nimel. Projekti lõpuks vormistatakse projektimeeskonna poolt soovitused tervise ja heaolu edendamiseks linnapoliitikas, sealhulgas kirjeldatakse projektis osalenud asutuste kogemusi, mida teised linnad saavad soovi korral tervisepoliitika kujundamisel kasutada.

Projekti kestvus: 01.01.2019 – 31.12.2021 

Meie partnerid

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega